1. Mind and Running (lees verder als MaR) is een éénmanszaak en wordt vertegenwoordigd door Mevr. W.Beenen – Peenstra

 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met MaR betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “training”. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door MaR   

3. Weigeren van deelname MaR behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven. MaR behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geestbeïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënten bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

4. Registratie MaR registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een handmatig dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 3 (drie) jaren bewaart, waarna zij vernietigd worden.

 5. Annuleren coaching Gemaakte coachafspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van bevallen, ziekte van de cliënt of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat gelegenheid tot 1 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten alsnog volledig in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

6. Betaling De betaling voor de sessies geschiedt bij voorkeur per bankoverschrijving. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht.

7. Annulering door de deelnemer De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing: – Bij annulering tot 7 dagen voor trainingsaanvang is de deelnemer 50% annuleringskosten verschuldigd. – Bij annulering 4 dagen  voor trainingsaanvang bedragen de annuleringskosten 75% van de trainingskosten; – Bij annulering binnen 1 dag voor trainingsaanvang bedragen de annuleringskosten 100% van de trainingskosten; Na aanvang van het trainingstraject of bij tussentijdse beëindiging heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.

8. Annulering door MaR heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan MaR betaalde bedrag. MaR levert wat op de website bij de trainingsgegevens op het moment van inschrijven staat vermeld. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt MaR zich het recht de trainingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

9. Opschorting, ontbinding en beëindiging MaR heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Restitutie van een gedeelte van het trainingsgeld vindt alleen plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de training het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit.

10. Betaling De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. Indien de werkgever betaalt, dan dient dit voor aanvang van de training of coaching per mail te worden doorgegeven. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand.  

11. Aansprakelijkheid MaR verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens MaR of door derden wordt verzorgd, aanvaart MaR slechts aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van die derde tijdens de training zelf. De eventuele aansprakelijkheid van MaR is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door opdrachtgever/deelnemer aan MaR verschuldigde bedrag, waarbij een reeks aan gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. MaR aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de gekregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van MaR.

12. Klachtenprocedure MaR doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich schriftelijk richten tot Wietske Beenen – Peenstra, o.v.v. klachtenprocedure, Sjoelstrjitte 36 8401 TA Gorredijk.